Top section

Strategisk HR-ledelse?

Ja takk!

Det handler om mennesker. Om styrkene til hver og en av oss – om indre motivasjon og verdier. Det handler om livslang læring og ønske om å tilegne seg økt og ny kompetanse. Om selvinnsikt og selvledelse. Om human experience og selskapskultur.

Det handler om strategisk HR-ledelse.
Det handler om vip24.

2 column egg

Nye tider

Vi lever i en tid med store endringer, ikke minst i arbeidslivet. Dette stiller nye krav til alle virksomheter. Er vi godt nok skodd for endringene vi står i? Har vi den arbeidsstyrken som trengs for å møte fremtiden? De som best vet å tilpasse ansattes interesser, verdier og motivasjon for læring og kompetanseutvikling i tråd med selskapets nye krav og behov, vinner.

Nye løsninger

Innsikt i hvem de ansatte er, og hva som bor i dem, kan ikke være en gjettelek basert på antakelser. Det trengs metodikk og verktøy som sikrer solide analyser for utvikling av strategisk HR. Våre verktøy er rigget for at medarbeideren selv kan ta et større ansvar for å gjøre seg relevant for fremtiden og at organisasjonen er forberedt på fremtidens strukturelle endringer.

Flowchart teal

Vår metode

nr 1

Behov

  • Utforske nye oppgaver og roller? Explore!
  • Beredt for fremtiden? Future skills!
  • Endring som krever læring og økt kompetanse? Upskill!
  • Behov for ny kompetanse? Reskill!
nr 1

Prosess

  • Kjenn dine ansattes styrker. Se hele mennesket gjennom interesser, verdier og personlige preferanser.
  • Gi ansatte oppgaver og roller hvor de opplever mestring. Sett sammen gode team.
  • Profilering og analyser gir et godt grunnlag for å ta strategiske og velfunderende grep og iverksette HR-tiltak som virker.

nr 1

Resultat

  • Styrkebasert ledelse tuftet på kunnskap, analyse og strategi. Mer kontroll, mindre gjettelek. Motiverte ansatte som mestrer og utnytter sitt potensial til alles beste. Et fellesskap som arbeider godt sammen, lykkes sammen. En arbeidsstyrke som matcher dagens og morgendagens oppgaver og utfordringer – både faglig og kulturelt. En sunn selskapskultur med samsvar mellom selskapets og medarbeidernes verdier og visjoner.

vip24 metoden

4 column coral

Explore

Vi lever i et læringsintensivt samfunn. Hvordan kan hver og én selv ta ansvar for kontinuerlig læring for å holde seg relevant i jobben sin og fortsatt bidra i verdiskapingen?

Future skills

Fremtiden vil kreve nytenkning og innovasjon. Hvilken kunnskap og kompetanse er det behov for i din virksomhet i fremtiden? Hvordan kan ansatte selv og dere som organisasjon, tilegne seg den nye kunnskapen?

Upskill

Kunnskap krever kunnskap. Hvordan utvikle kunnskap, kompetanse og roller dere har i virksomheten i dag? Hvordan motivere ansatte selv til å ta et ansvar for økt læring?

Reskill

Ny teknologi vil endre arbeidshverdagen for de aller fleste. Hvordan tenke et helt nytt kompetanseløp? Hvordan legge til rette for at ansatte tilegner seg ny kompetanse?

verdifull læring

Motivasjon for læring

Vi beveger oss fra det kunnskapsintensive til det læringsintensive samfunnet. Alle virksomheter er helt avhengige av å tilegne seg økt og ny kompetanse, og ikke minst ha medarbeidere som har en indre motivasjon til å lære. Med vip24 har vi digitalisert prosessene som støtter opp under dette verdifulle arbeidet. Skap en lærende organisasjon hvor kultur for økt kunnskap og ferdigheter blir en naturlig del av hverdagen!

3 column egg

Våre tjenester

Vi tilbyr deg en verktøykasse med det du trenger for å lykkes i ditt strategiske HR-arbeid

Profilering

Kjernen i vip24-metoden er selve refleksjons- og samtaleverktøyet. Profileringen gjennomføres digitalt, der hver enkelt på en enkel og sikker måte oppretter sin egen konto, og deretter svarer på et sett av spørsmål og påstander. Dette leder fram mot en profil som skaper retning for egne verdier, interesser og personlige preferanser. Målet er økt selvledelse, refleksjon og bevissthet rundt egne styrker for livslang læring. Metodikken som er lagt til grunn i profilereringen er utviklet av vårt team som er helt i front innen karriereveiledningsfeltet, med store leveranser nasjonalt og internasjonalt.

Coaching

Det læringsintensive samfunnet vi er en del av krever selvinnsikt og selvledelse for å gjøre seg relevant for fremtiden. vip24-profilen er i seg selv verdifull for motivasjon for læring. Mange ønsker likevel hjelp av en coach for å skape en god retning for opplevelse av mestring. Coachingen er lagt opp digitalt, der tid kan bookes med sertifisert coach og gjennomføres som videosamtale på et tidspunkt som passer den enkelte.

Team

Med vårt verktøy TeamMap kan de individuelle profilene fra medarbeidere aggregeres i
Teamprofiler og Teamroller. TeamMap er gull verdt når man ønsker å utvikle eksisterende, eller sette sammen nye team. Teamprofilen gir en unik oversikt og innsikt over i styrkene til alle i teamet og er et godt utgangspunkt for refleksjon og diskusjon om fordeling av oppgaver, forståelse av roller, kommunikasjon og samspill. TeamMap øker kvaliteten i utvikling av organisasjonens kultur og verdier med felles begrepsstruktur og styrkebasert ledelse. Bruk TeamMap til å skape gode team og ta ut det beste av dine medarbeidere!

Sertifisering

Vi tilbyr sertifisert opplæring i vip24, slik at dere selv kan ta vip24-metodikken i bruk. Opplæringen er modulbasert og tilpasses ulike behov og roller. Les mer

Analyse

Både på individuelt og aggregert nivå gir profileringen styringsdata for analyse av organisasjonen. Endelig kan «Human» i HR forløses med tall og fakta for økt kunnskap om utvikling av den samlede styrken fellesskapet besitter.

Strategi

De strukturelle endringene i samfunnet krever økt fokus på en styrket HR-funksjon.
Endring og definering av fremtidig kompetanseområder skapes med gode analyser. Våre systemer gir rett og slett et unikt strategisk fundament når HR-tiltak skal iverksettes.

Tiltak

vip24-metodikken skaper retning for strategisk planlegging og utvikling av organisasjonens kultur og verdier med gode HR prosesser som for eksempel medarbeiderutvikling, lederutvikling, optimale team og organisasjon, intern mobilitet, rekruttering, downsizing, outplacement og sykefraværshåndtering.

Leder- og organisasjonsutvikling

Å lykkes som leder i et arbeidsliv med store strukturelle endringer er krevende. Digitaliseringen skaper et stort behov for utvikling og endring av kompetanse. Med vip24 gjør vi de ansatte i stand til å ta et mye større ansvar for denne utviklingen selv.
Forskning viser at medarbeidere og team som er i flyt har en bedre forutsetning for å nå positive resultater. vip24 er utviklet for ledere og mellomledere på alle nivåer, som ønsker å utvikle seg og sine medarbeidere med styrkebasert ledelse.

En avgjørende del av lederskapet med vip24 er å starte med deg selv. Hvem er du og hva er dine styrker som leder? Lederprogrammet gir deg metodikk og en enkel begrepsstruktur om hvordan du kan skape optimal jobbmatch, god kommunikasjon og samhandling.

Post list heading

Våre referanser

Vellykket samarbeid med DNB

I 2018 lanserte DNB i samarbeid med CXS Karriereveilederen som hjelper unge med å ta karrierevalg gjennom vip24. Responsen har vært overveldende. Hva skal du bli når du blir stor? De fleste av oss har fått spørsmålet, men det er ikke alltid like å svare.De som vokser opp i dag… Mer…

Mestringskultur

Øvre Eiker kommune har over lengre tid brukt vip24 til organisasjonsutvikling og rekruttering. Resultatene lar ikke vente på seg. Svenlaug Barstad har vært helse-og sosialsjef i mange år og har lang fartstid i kommunen. Nå jobber hun som HR-rådgiver og er en pådriver for kompetanseutvikling og trivsel blant kommunens 1200… Mer…