Vestre Toten kommune jobber målrettet med KS10-faktor og InFlow24

Vestre Toten kommune har i mange år arbeidet systematisk med fokus og prioritet på å skape helsefremmende arbeidsplasser, som de også er tydelig på i deres Arbeidsgiverpolitikk 2020 -2030. Vestre Toten kommune ønsker å legge til rette for trygghet for de ansatte i arbeidshverdagen, og peker på trivsel som en av flere grunnleggende arbeidsmiljøfaktorer. I likhet med mange kommuner er det et særlig fokus på utvikling av organisasjonen inn i en framtid med et arbeidsliv i stadig endring, og hvor kravet til omstilling og utvikling blir stadig større. KS peker på flere hovedutfordringer for kommunesektoren på arbeidsgiverområdet, blant annet på evnen til å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Alexander Jørgensen og Elisabeth W. Wedøe

Elisabeth W. Wedøe og Alexander Jørgensen har i flere år vært involvert i Vestre Toten kommune sitt strategiske arbeid med tema som er sentrale i arbeidsgiverpolitikken som gjelder i kommunen. KS10-faktor medarbeiderundersøkelse har en sentral plass i HR arbeidet. 10-faktor bygger på forskning, på tvers av ulike bransjer og virksomheter, og er da et forskningsbasert verktøy for å måle faktorer som er sentrale for å oppnå gode resultater, og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid (referanse 10faktor.no).

Elisabeth W. Wedøe og Alexander Jørgensen, og Vestre Toten kommune som organisasjon, har også tatt i bruk InFlow24.
«I vårt strategiske HR-arbeid, er InFlow24 et unikt verktøy for å se den enkelte ansatte med sine styrker og utviklingsmuligheter. Vi opplever at ledere gir tilbakemelding på at de blir kjent med både seg selv og sine ansatte på en ny måte, og at medarbeidersamtalene i etterkant blir mer målrettede og personlige. Vi ser at InFlow24 samsvarer med KS10-faktor medarbeiderundersøkelse og gir oss en mulighet til å jobbe målrettet med å utvikle arbeidsmiljøet.»

Kommunesektoren står overfor store utfordringer, og er avhengig av verktøy som passer organisasjonens behov og gir strategisk arbeid meningsfullt for den enkelte medarbeider. Det er mulig å øke prestasjonen i de ulike team for å nå kommunens mål og visjoner, når fokus er på medarbeiders styrker og opplevelser av mestring. Endringsvilje blir en av de viktigste ferdighetene en medarbeider har i fremtiden. InFlow24 bidrar og sikrer gode langsiktige prosesser for helsefremmende arbeidsplasser og utvikling. InFlow24 gir kunnskap om hvordan du kan få robuste medarbeidere som bidrar til at teamet de er del av er i flyt, selv om endring kreves.

La oss vise deg InFlow24 og få innblikk i hvordan dette skaper verdi for din organisasjon.